Second Workshop on Foundation Models
 

Yifan Sun
Baidu Inc.

Workshop Chairs

Teng Xi
Baidu Inc.

Hisham Cholakkal                                                                        
        MBZUAI

Workshop Chairs

Teng Xi
Baidu Inc.

     Fahad Khan                                                                        
    MBZUAI & LiU                                                                      
        
                                                                        
        

Joost van de Weijer                                                                        
Universitat Aut`onoma de Barcelona                                                                       
        

Gang Zhang
Baidu Inc.

Edith Ngai
HKU

Salman Khan                                                                        
     MBZUAI

Ming-Hsuan Yang                                                                        
           Google

Xian Sun
AIR CAS

Linchao Zhu
ZJU

Errui Ding
Baidu Inc.

Yifan Sun
Baidu Inc.

Jingdong Wang
Baidu Inc.

Yi Yang
ZJU

Rao Mohammed Anwer                                                                        
           MBZUAI

     Mubarak Shah                                                                         
University of Central Florida                                                                        
        

Hisham Cholakkal                                                                        
        MBZUAI

Song Bai
ByteDance

Website chair

Jean Lahoud

Teng Xi
Baidu Inc.

     Fahad Khan                                                                        
    MBZUAI & LiU                                                                      
        
                                                                        
        

Joost van de Weijer                                                                        
Universitat Aut`onoma de Barcelona                                                                       
        

Gang Zhang
Baidu Inc.

Edith Ngai
HKU

Salman Khan                                                                        
     MBZUAI

Ming-Hsuan Yang                                                                        
           Google

Xian Sun
AIR CAS

Linchao Zhu
ZJU

Errui Ding
Baidu Inc.

Yifan Sun
Baidu Inc.

Jingdong Wang
Baidu Inc.

Yi Yang
ZJU

Rao Mohammed Anwer                                                                        
           MBZUAI

     Mubarak Shah                                                                         
University of Central Florida                                                                        
        

Hisham Cholakkal                                                                        
        MBZUAI

Song Bai
ByteDance